Algemene voorwaardem

ALGEMENE VOORWAARDEN LIFESTYLE GROUP

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 • Lifestyle Group: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: De Lifestyle Group is gevestigd aan de Tijm 3, 7829 AD Klazienaveen en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 04088360;
 • Lid: de wederpartij met wie de Lifestyle Group een overeenkomst aangaat;
 • Lidmaatschap: de overeenkomst tussen het lid en de Lifestyle Group;
 • Trainingen en/of programma’s: programma’s, trainingen, testen en andere activiteiten die de Lifestyle Group aanbiedt met betrekking tot Lifestyle Balance, Lifestyle Crossfit, Lifestyle Running en Lifestyle Projects.Artikel 2: Toepasselijkheid van de voorwaarden
 • De algemene voorwaarden en huisregels zijn van toepassing, indien de deelnemer zich heeft ingeschreven, op de deelnemer, alle programma’s, trainingen, testen en andere activiteiten die de Lifestyle Group aanbiedt.
 • Na inschrijving via het intake formulier bij de Lifestyle Group wordt de ingeschrevene lid van de Lifestyle Group. De ingeschrevene, hierna te noemen ‘lid’, verklaart zich akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement.
 • Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende algemene voorwaarden en  huisregels van Lifestyle Group. Beide staan op de website van de Lifestyle Group.
 • Alle gevallen en/of situaties waarin onderstaand reglement niet voorziet, worden uitsluitend door de Lifestyle Group beoordeelt en beslist. De Lifestyle Group behoudt zich het recht om de huisregels en algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 • Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van de Lifestyle Group geldt het Nederlands Recht.Artikel 3: Lidmaatschap
  Algemeen
 • Aanmelding vindt plaats door inschrijving bij de Lifestyle Group. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Lifestyle Group. Het intake formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden.
 • Minderjarigen (zestien jaar en jonger) dienen het inschrijfformulier met goedkeuring (handtekening) van ouders, voogd of andere wettige vertegenwoordiger te retourneren aan de Lifestyle Group.
 • Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf de eerste dag van de maand. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt, afhankelijk van de startdatum, over het aantal resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend.
 • Het lidmaatschap wordt per kalendermaand via automatische incasso verlengt en geldt tot wederopzegging met een opzegtermijn van één kalendermaand. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand.Opzegging lidmaatschap
 • Een opzegging dient schriftelijk (via e-mail: info@lifestyle-group.nl) bij de Lifestyle Group te geschieden. Alleen na bevestiging van de Lifestyle Group is de opzegging van kracht.
 • Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.Onderbreking lidmaatschap
 • Op medische indicatie kan een lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet, mits je een brief van de huisarts, medisch specialist of behandelend fysiotherapeut overlegt. Bij zwangerschap kun je het lidmaatschap met een periode van maximaal vier maanden laten stopzetten. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.Betalingsvoorwaarden
 • De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt aan het eind van iedere maand geïncasseerd en geldt steeds voor de daarop volgende maand.
 • Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten word berekend.
 • Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan de toezegging tot de programma’s en/of trainingen bij Lifestyle Group worden ontzegt totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.Tarieven
 • De Lifestyle Group behoudt zich het recht tarieven een keer per kalenderjaar, per 1 januari, te verhogen. Leden worden tenminste drie maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat op de hoogte gesteld.Weigering leden 
 • Ieder lid dient zich aan de huisregels en algemene voorwaarden van de Lifestyle Group te houden. De Lifestyle Group heeft het recht, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder recht op restitutie van het lidmaatschapsgeld.

Artikel 4: Deelname en aansprakelijkheid
Deelname

 • Lifestyle Group is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.
 • In het geval van Lifestyle Balance dienen gemaakte afspraken 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Mocht dit niet het geval zijn dan worden er kosten in rekening gebracht. Dit bedraagt het bedrag dat staat voor de afspraak. Daarnaast dienen vakanties, in verband met het traject, minimaal één kalendermaand van te voren doorgegeven te worden.
 • Lifestyle Group behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling of bij ziekte van de trainers te annuleren. In overleg wordt naar een alternatief gezocht. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 • Op de Lifestyle Group rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Sommige programma’s hebben intensieve elementen en kunnen in sommige gevallen tegen belastingsgrenzen aanzitten.
 • Naast de adviezen van trainers dienen de deelnemers zelf aan te geven of ze geschikt zijn voor deelname aan de programma’s en/of trainingen of bepaalde oefeningen. Indien een deelnemer een reden heeft om te twijfelen aan trainingsdeelname, is het raadzaam om eerst advies in te winnen bij een arts. Deelnemers verklaren geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de programma’s en/of trainingen van de Lifestyle Group.
 • Lifestyle Group behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training.
 • Lifestyle Group behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich misdragen, op welke wijze dan ook, deelname aan de programma’s en/of trainingen te ontzeggen.

Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de Lifestyle Group programma’s en/of trainingen geschiedt geheel op eigen risico. Lifestyle Group is niet aansprakelijk voor enige blessure of andere schade die de deelnemers oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • Ook is Lifestyle Group niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door Lifestyle Group georganiseerde activiteiten.
 • Lifestyle Group is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
 • Lifestyle Group is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.

Artikel 5: Toegang en openingstijden

 • De Lifestyle Group is te allen tijden gerechtigd om openingstijden en lesroosters aan te passen. Op officiële of erkende feestdagen is de Lifestyle Group gerechtigd de deuren sluiten of de openingstijden aan te passen.

Artikel 6: Privacy

 • Deelnemers stemmen ermee in dat hun gegevens door de Lifestyle Group bewaard zullen worden. De Lifestyle Group verklaart hierbij dat de gegevens noch ter inzage aan derden noch verkocht zullen worden met het oog op de privacywetgeving. De Lifestyle Group houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.
 • Contactgegevens worden alleen gebruikt om informatie omtrent de Lifestyle Group te communiceren.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

 • Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt het lid zich de rechten en bevoegdheden voor die het lid toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door de Lifestyle Group voor de uitvoering van de trainingen, zijn en blijven eigendom van de Lifestyle Group. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van de Lifestyle Group.
 • Alle verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s etc. ten behoeve van de Lifestyle Group zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door de Lifestyle Group ten behoeve van eigen gebruik in eigen organisatie.

Artikel 8: Geschillen

 • Met eventuele klachten kan de deelnemer zich wenden tot de Lifestyle Group. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar de Lifestyle Group is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlandse recht van toepassing.Artikel 9: disclaimer
 • Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door de Lifestyle Group. Ondanks de constante zorg en aandacht die aan de samenstelling van de website besteed wordt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De Lifestyle Group kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Op het gebruik van deze website, waarop onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
 • Links naar andere websites: Deze website kan links naar andere websites bevatten. De Lifestyle Group is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van desbetreffende websites.
INSTAGRAM